algemene voorwaarden lenton

Versie 01-06-2017

 1. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Lenton (geregistreerde handelsnaam van Emergo Services B.V.) gevestigd te Stadskanaal verder te noemen “Lenton”, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via Lenton goederen bestelt en/of koopt.
  3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Lenton erkend.
  4. Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant te kennen akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Lenton.

 

 1. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
  1. Alle aanbiedingen en offertes door Lenton, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van Lenton of door feitelijke uitvoering door Lenton komt een overeenkomst tot stand.
  2. Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van Lenton.
  3. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Lenton ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

 

 1. Uitvoering van de overeenkomst
  1. Levering vindt plaats volgens de geldende Incoterm: Ex Works (af fabriek), tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de klant afname op het overeengekomen moment weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Lenton gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan.
  2. Goederen gelden als geleverd, zodra Lenton de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken, al dan niet nog geheel of gedeeltelijk te monteren, bij Lenton of bij een derde klaar staan om door de klant te worden afgehaald of om in opdracht van de klant te worden verzonden. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de klant.
  3. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat Lenton het transport van de producten verzorgt, zijn zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van Lenton.
  4. De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door Lenton steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.
  5. Levering vindt plaatst zolang de voorraad strekt.

 

 1. Prijzen
  1. Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/of inklaring van door Lenton aan de klant te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de klant.
  2. De in de aanbiedingen van Lenton weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is Lenton gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10% van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.
  3. Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- of zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Lenton kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
  4. Aanbiedingen van Lenton gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

 

 1. Betaling
  1. Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op Lenton te verrekenen met de door Lenton in rekening gebrachte bedragen.
  2. Voor elke nieuwe klant geldt dat voor de eerste order een vooruitbetaling van 50% van de totale order (inclusief BTW) minimaal 1 dag voor uitlevering op de rekening van Lenton dient te zijn bijgeschreven.
  3. Voor maatwerk of klant-specifieke serieproductie wordt een vooruitbetaling van 50% van de totale order (inclusief BTW) gevraagd. Dit dient betaald te zijn voor start productie.
  4. Lenton zal haar klanten controleren op kredietwaardigheid. Bij onvoldoende kredietwaardigheid behoudt Lenton het recht om af te wijken van de betalingsvoorwaarden zoals genoemd in artikelen 5a t/m 5c.
  5. Lenton heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.
  6. Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door Lenton aangewezen bankrekening. Lenton heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Lenton, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door Lenton is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is Lenton bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor Lenton voortvloeiende schade.
  7. Lenton is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan Lenton verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.
  8. Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan Lenton vanaf dat moment rente over het openstaande bedrag verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente voor handelstransacties.
  9. Onverminderd de overige rechten van Lenton uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens Lenton gehouden om de incassokosten te vergoeden die Lenton heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.

 

 1. Garantie
  1. Indien door Lenton aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.
  2. Indien een beroep op garantie van de klant gegrond zou zijn, zal Lenton de te leveren producten -naar de keuze van Lenton – herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien Lenton de klant mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de klant de geleverde producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan Lenton.
  3. Alle eventuele garantieverplichtingen van Lenton vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de klant of een derde zonder toestemming van Lenton wijzigingen in de door Lenton geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.
  4. Wijzigingen aan het product ten gevolge van natuurlijke eigenschappen van de gebruikte materialen (zoals onder andere verkleuring en krimpscheuren van hout) vallen niet onder de garantie.

 

 1. Reclames
  1. Eventuele klachten over een door Lenton geleverd product, dienen terstond door de klant aan Lenton schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 7 dagen na levering van de producten zijn verstreken, kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de klant Lenton, binnen 30 dagen nadat het gebrek aan de klant bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek.
  2. Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is Lenton niet verplicht retourzendingen van de klant te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Lenton van de door de klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de klant, totdat de producten door Lenton zijn gecrediteerd.
  3. Indien de klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft Lenton het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de klant in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven, met een minimum van €100,00.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud
  1. Alle door Lenton te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van Lenton, zolang de klant enige vordering van Lenton, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.
  2. De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Lenton te bewaren.
  3. De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvindt.
  4. Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Lenton tekort schiet of Lenton goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is Lenton gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. De klant zal de Lenton te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de Lenton. Na terugneming zal de klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de klant met Lenton was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor Lenton uit de terugneming voortvloeien.

 

 1. Ontbinding en beëindiging
  1. De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.
  2. In geval van verzuim van de klant is Lenton gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan Lenton verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.
  3. Lenton is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. Lenton zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

 

 1. Overmacht
  1. Lenton is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Lenton opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door Lenton niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.
  2. Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van Lenton zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij Lenton als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van Lenton of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van Lenton.
  3. Indien Lenton bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

 1. Aansprakelijkheid
  1. Lenton is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van Lenton.
  2. De totale aansprakelijkheid van Lenton zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door Lenton aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).
  3. Lenton is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

 

 1. Geschillen en toepasselijk recht
  1. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
  2. Op een met Lenton gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.
  3. Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Lenton ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.